Đối tác truyền thông thủy sản 247
White House
Đối Tượng Khác

Báo động nạn xâm hại san hô

Theo các nghiên cứu, san hô quyết định 50% việc sinh trưởng của các nguồn lợi thủy sản, ươm giống, sinh nở; đóng góp gần 80% cho ngành du lịch biển. […]

Đối tác truyền thông thủy sản 247
Đối tác truyền thông thủy sản 247